Máy kẹp thủy lực, máy gắp gỗ trang bị trên xe xúc đào, xúc lật...
"